ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Trendenzmode

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, aankopen bij, bestellingen en overeenkomsten van Trendenzmode zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Kwaliteit van de producten & aansprakelijkheid

Trendenzmode biedt haar producten met dezelfde kwaliteit zoals deze haar door haar directe leverancier geboden is. Trendenzmode koopt dan ook met de grootste zorg haar productlijn voor u in. Mocht er onverhoopt toch een schade zijn waarbij Trendenzmode mogelijk aansprakelijk kan worden gesteld, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het aankoopbedrag van het artikel.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Trendenzmode zijn vrijblijvend en Trendenzmode behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten (indien van toepassing) , eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling dient te geschieden direct bij aankoop.

4.3 Betaling kan geschieden op een van de volgende wijze;
Contant of middels een pin-transactie via onze betaalautomaat.

4.4 Indien de prijzen voor de producten die worden aangeboden op de fashionavonden zonder dat dit aan u gemeld is, dalen binnen 1 week na uw aankoop, bent u gerechtigd tot een korting achteraf, ter hoogte van het prijsverschil voor datzelfde artikel, tussen het door u betaalde aankoopbedrag en het dan geldende aankoopbedrag. Uitgesloten op deze regel zijn eventuele verkopen buiten de  reguliere fashionavonden om.

Artikel 5. Levering

5.1 Levering vindt plaats direct bij aankoop, na ontvangst van uw betaling per pin of contant. Slechts in uitzonderingsgevallen en in overleg kan hiervan worden afgeweken.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Trendenzmode  verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Reclames, ruilen en aansprakelijkheid

7.1  U kunt bij Trendenzmode de door u aangekochte kleding ruilen of retourneren binnen volgens aanwijzing op uw kassabon bij de consulente waar u uw kleding heeft aangekocht. U dient deze afspraak van te voren via telefoon -of mailcontact aan te melden. Na het verstrijken van de periode zoals vermeld op uw kassabon is ruilen of retourneren niet meer mogelijk. U ontvangt voor het eventuele retourbedrag een tegoedbon van Trendenzmode , te besteden direct, op een volgende fashionavond of op afspraak op enig ander moment.

7.2 Indien kan worden aangetoond dat de producten na gebruik niet aan gangbare kwaliteitsnormen in deze prijs-kwaliteitsverhouding voldoen kunt u uw consulente een  mail sturen of bellen met uw klacht. Wij zullen hierna contact met u opnemen om tot een oplossing te komen, mits de klacht aan te rekenen is aan Trendenzmode. Trendenzmode heeft de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren middels het uitschrijven van een waardebon.

7.3 Trendenzmode geeft u maximaal 2 maanden garantie op de textielkwaliteit van de aangekochte producten. Voor de aanmerking van de garantie wordt gekeken naar de prijs-kwaliteitsverhouding van het betreffende kledingstuk.De garantie is niet van toepassing op ritsen, knopen en sluitingen. Voor toepassing zie 7.2

7.4 Hoewel Trendenzmode met de grootste zorg haar producten inkoopt, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid wanneer het gaat om persoonlijke negatieve ervaringen en/ of directe/indirecte gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van onze producten.

7.5 Waardebonnen kunnen worden ingewisseld bij fashionshops georganiseerd door Trendenzmode. Waardebonnen zijn niet inwisselbaar op algemeen toegankelijke avonden of openbare events die door Trendenzmode  worden georganiseerd in de vorm van een uitverkoop.

Artikel 8. Communicatie

8.1 Postadres Trendenzmode

Trendenz mode en meer
Marije Bruinewoud
Hoofdstraat 7
7061 CG Terborg
0620639654
info@trendenzmode.nl
Kvk: 50673416
info@trendenzmode.nl
Telefoon 06-20639654
KvK inschrijving nr. 50673416 te Doetinchem
BTW nummer NL129130564B01

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Trendenzmode in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van met u gemaakte afspraken, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Trendenzmode gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Trendenzmode kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden of enige andere overeenkomst met Trendenzmode in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Trendenzmode vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, transacties en overeenkomsten waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Verkoopvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.